Start / Jednostki organizacyjne / Zdrowie i pomoc społeczna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Kontakt:

ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki

tel.(87) 562-89-70

fax.(87) 562-89-71

www:http://mops.suwalki.pl

e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:30

(Dział Świadczeń Rodzinnych w każdy poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00)

Osoba reprezentująca jednostkę:

Leszek Lewoc - Dyrektor

Skargi i wnioski:

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 16:00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Dyrektor przyjmuje interesantów w następnym dniu roboczym w w/w godzinach.

Charakterystyka obiektu /lokalizacja i kontakt do poszczególnych działów/:

Lokalizacja : Suwałki ul. 23 Października 20:

1.  Dział Pomocy Środowiskowej: Kierownik – Wiesława Szyszko, pokój nr 34, tel. 562-89-92, w tym:

 • Sekcja Pracowników Socjalnych i Asysty Rodzinnej: Koordynator – Iwona Buchowiecka, pokój nr 15, tel.562-89-85
 • Sekcja Świadczeń Środowiskowych – Koordynator – Renata Racis, pokój nr 39, tel. 562-89-88

2.   Dział Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń: Kierownik – Lilianna Zielińska, pokój nr 36, tel. 562-89-70 wew. 943, w tym:

 • Sekcja Pomocy Instytucjonalnej - pokój nr 29, tel. 562-89-77
 • Sekcja Usług Opiekuńczych - pokój nr 29, tel. 566-42-94
 • Sekcja Obsługi FRON i Innych Świadczeń - pokój nr 12, tel. 562-89-84, pokój nr 11, tel. 562-89-83

3.   Dział Finansowo-Księgowy: Główny Księgowy – Małgorzata Zarzecka, pokój nr 23, tel. 562-89-80

4.   Dział Kadr i Administracji: Kierownik – Specjalista HR i BHP – Marta Majewska, pokój nr 28, tel. 565-28-81, w tym:

 • Sekcja Informatyków – pokój nr 38, tel. 562-89-78

5.   Dział Świadczeń Rodzinnych: Kierownik - Maria Kowalewska, pokój nr 16, tel. 562-89-72

6.   Środowiskowy Dom Samopomocy: Kierownik - Wiesława Kwaterska, tel. 565-28-80, fax. 565-28-85

7.   Dział Pomocy Kryzysowej: Kierownik – Alicja Romanowska, tel. 565-28-91

8.   Dział Pieczy Zastępczej: Kierownik – Alicja Kosińska, pokój nr 31, tel. 565-28-95

Lokalizacja : Suwałki ul. Mickiewicza 3:

9.   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Przewodniczący – Bożena Wojdyła, tel. 563-21-80

 

Zakres działania :

Zakres działania Ośrodka wynika z przepisów:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne;
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Podstawowe zadania działalności:

1.       Należące do właściwości powiatu:

1)       pełnienie funkcji organizatora pieczy zastępczej;

2)       wspieranie rodzin zastępczych opieką koordynatora;

3)       kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych;

4)       pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

5)       pomoc pieniężna z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych;

6)       pomoc pieniężna i w naturze usamodzielnianym wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki rodzinnej;

7)       prowadzenie mieszkań chronionych;

8)       wypłata wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym oraz kosztów utrzymania mieszkań;

9)       rehabilitacja społeczna i zawodowa (środki PFRON).

2.       Z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

1)       obsługa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

3.       Na szczeblu gminy z zakresu zadań zleconych:

1)       specjalistyczne usługi opiekuńcze;

2)       prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie;

3)       świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne;

4)       fundusz alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;

5)       zasiłek dla opiekuna;

6)       ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

7)       ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych;

8)       dodatki energetyczne.

4.       Z zakresu zadań własnych gminy:

1)       zasiłki stałe;

2)       zasiłki i pomoc w naturze;

3)       gorące posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

4)       usługi opiekuńcze;

5)       schronienie (noclegownia/hostel);

6)       sprawienie pogrzebu;

7)       ubezpieczenia emerytalno - rentowe;

8)       ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe;

9)       kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Suwałk w domach pomocy społecznej;

10)    wsparcie rodzin pomocą asystenta;

11)    pomoc z zakresu interwencji kryzysowej;

12)    przewóz osób niepełnosprawnych.

5.       Inne  działania Ośrodka:

1)       realizacja projektu „Razem przeciw przemocy”;

2)       prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

3)       realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”;

4)       realizacja rządowego programu „Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”;

5)       udział w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);

6)       organizacja prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienia wspieranego;

7)       Pomoc dla kombatantów.

 

Załączniki:
Autor: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
Data wprowadzenia do BIP: 2009-01-30
Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2015-06-29
Drukuj